PRAWNICY

Elżbieta Anyszka

radca prawny

Członek OIRP w Warszawie od 2005 r.                                                                   Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. W latach 1997 - 1999 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 1999 - 2001 uczestniczyła w procesach prywatyzacji. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. Z kancelarią jest związana od 2002 roku. Włada językiem niemieckim. Zna język angielski.

 

Milena Sokołowska

radca prawny

Członek OIRP w Warszawie.                                                                                       Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunkach: prawo oraz administracja o specjalizacji administracja europejska. Przez 2 lata pracowała w Departamencie Nadzoru Rynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z kancelarią związana od 2007 r. Prowadzi projekty deweloperskie w zakresie budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Specjalizuje się w prawie budowlanym, obrocie nieruchomościami oraz roszczeniach reprywatyzacyjnych. Włada językiem angielskim.

Anna Dąbrowska

radca prawny

Członek OIRP w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, na gruncie którego doradza na etapie procedury wyłonienia wykonawcy oraz na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych. Pełnomocnik wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Zajmuje się również prawem cywilnym, w tym rzeczowym i zobowiązań, prawem handlowym i gospodarczym oraz prawem nieruchomości. Zna język angielski.

 

Marcin Goławski

radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012 roku). Z kancelarią związany od 2013 roku. Zajmuje się prawem administracyjnym, prawem antymonopolowym, prawem ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz obsługą prawną przedsiębiorców. Zna język angielski. 

Konrad Chmura

radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z kancelarią związany od 2013 roku. Poprzednio doświadczenie zdobywał w kancelariach prawniczych w Lublinie i w Warszawie oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pracuje w zespole zajmującym się doradztwem na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców w zakresie prawa handlowego (fuzje i przejęcia), prawa cywilnego procesowego, prawa umów, prawa recyklingu oraz prawa przewozowego. Zna język angielski.

Magdalena Romanowicz

aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2014 r.). Z Kancelarią związana od 2013 roku. Poprzednio zdobywała doświadczenie w indywidualnych kancelariach adwokackich (m.in. w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego).  W kancelarii  zajmuje się zagadnieniami prawa umów (w tym umów ubezpieczenia) oraz prawa spółek w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorców, a także prawem ochrony danych osobowych, prawem administracyjnym, prawem antymonopolowym, prawem wekslowym oraz prawem cywilnym procesowym. Zna język angielski.

Marcin Mech

aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2013 r.). Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawniczych w Olsztynie i Toruniu oraz w dziale prawnym centralnego biura spółki Skarbu Państwa. Zajmuje się prawem cywilnym (prawo umów i procesowe), prawem handlowym i prawem odpadowym. Z kancelarią związany od 2013 roku. Zna język angielski.

Piotr Horelik

aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Studia w Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzone przez Uniwersytet Warszawski we w współpracy z University of Florida Levin College of Law. Odbył staż zagraniczny w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie. Obecnie aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zdobywał w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Pracuje w zespole zajmującym się prawem zamówień publicznych, prawem energetycznym w tym kwestiami odnawialnych źródeł energii, partnerstwem publiczno - prywatnym oraz prawem odpadowym. Zna język angielski. 

Aleksandra Błaszczuk

aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów I stopnia administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Z Kancelarią związana od 2013 roku.  W kancelarii zajmuje się prawem cywilnym i procesami sądowymi. Zna język angielski.

 

Stała współpraca

Jolanta Mendt

adwokat

Od 1997 wpisana na listę adwokatów niemieckich. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1985r). Odbyła aplikację sędziowską i zdała egzamin sędziowski w Polsce (1985-1987). Następnie studiowała prawo na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn (1990-1993). Odbyła aplikacje prawną przy Sadzie Najwyższym (Oberlandesgericht) w Kolonii i zdała egzamin państwowy sędziowski w RFN (1997r.). Do 1989r. wykonywała zawód sędziego. W 1997 roku została wpisana na listę adwokatów niemieckich. Od 2000 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką w okręgu sądowym Bonn. Współpracuje stale z naszą kancelarią od 1997 roku, jako przedstawiciel kancelarii ds. obsługi Klientów na terenie krajów niemieckojęzycznych. Zajmuje się m.in. doradztwem dla inwestorów niemieckich oraz polskich firm, które działają na obszarze niemieckojęzycznym. Biegle włada językiem niemieckim i polskim. Zna język rosyjski i angielski.

Przemysław Popowski

radca prawny LL.M. Kiel

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001 r.) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Christian Albrechts Universität zu Kiel w Niemczech (2003 r.). Ukończył Studium Prawa Niemieckiego organizowane przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004 r.). Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie prawa administracyjnego, polskiego i niemieckiego, prawa cywilnego i gospodarczego. Zajmuje się również sprawami odszkodowawczymi. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Odbył praktykę w dziale prawnym w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu. Biegłe włada językiem niemieckim. Zna język angielski.