PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

RODORODO

Szanowni  Klienci, 

uprzejmie informujemy, iż dbamy o Państwa  prywatność oraz chcemy, abyście w czasie korzystania z naszych usług czuli się komfortowo. Nasza Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Chcemy podkreślić, iż poszanowanie prywatności każdego Klienta jest dla nas priorytetem. W związku z powyższym uchwałą Zarządu z dnia 22.05.2018 roku w kancelarii została przyjęta stosowna  dokumentacja wewnętrzna, a w tym Polityka Ochrony Danych Osobowych, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów. Polityka Ochrony Danych Osobowych zawiera  m.in. informacje o rodzajach danych osobowych, które są zbierane przez naszą kancelarię, sposobie przetwarzania tych danych, jak również prawach Klientów z tym związanych. Nasza kancelaria zapewnia możliwość szczegółowego zapoznania się z treścią wymienionego dokumentu w  biurze  przy ul. Puławskiej Nr 99. 

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez spółkę M.Mazurek i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów jest spółka M.Mazurek i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-595 Warszawa), przy ul. Puławska 99, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000679186, NIP 118-13-68-542, REGON 013149924 („Administrator”). 

Adres do korespondencji z Administratorem: 

M.Mazurek i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. 
ul. Puławska 99, 
02- 595 Warszawa

tel. +48 22 66 76 666
fax +48 22 66 76 667

kancelaria@mazurek.pl

Prawa osoby, której dane dotyczą (prawa Klientów)


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługują w szczególności następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (prawo do uzyskania potwierdzenia czy administrator przetwarza te dane osobowe oraz informacji dotyczących sposobu i celu przetwarzania tych danych);
   
 • prawo do sprostowania danych, w sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo żądania od administratora usunięcia danych (prawo do żądania usunięciach swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”;
   
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
   
 • prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przekazania ich innemu administratorowi, jeżeli jest to wykonalne);
   
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych np. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
   
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
   
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), przy jednoczesnym uregulowaniu skutków wspólpracy.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę o kontakt z administratorem danych osobowych.
©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski