PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

SPECJALIZACJA

Kancelaria specjalizuje się w następujących gałęziach prawa: 


PRAWO SPÓŁEK 


 • Kompleksowe usługi prawnicze w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółek prawa handlowego
 • Obsługa prawna organów spółek kapitałowych
 • Reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych
 • Regulacje praw i obowiązków wspólników i akcjonariuszy (np. call – put option)
 • Opracowywanie umów holdingowych oraz umów w ramach grup kapitałowych
 • Przekształcenia oraz restrukturyzacje (zmiany formy prawnej, podziały spółek, zmiany własnościowe)
 • Likwidacja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą


FUZJE I PRZEJĘCIA (M&A)


 • Wybór modelu i struktury transakcji
 • Badania prawne due diligence
 • Doradztwo prawne przy sprzedaży i zakupie udziałów (akcji) spółek kapitałowych oraz przejmowaniu spółek osobowych
 • Doradztwo prawne przy sprzedaży i zakupie przedsiębiorstw
 • Procesy prywatyzacyjne przedsiębiorstw państwowych i spółek samorządowych
 • Doradztwo prawne w procesach łączenia się i podziału spółek


PRAWO HANDLOWE


Mamy duże doświadczenie również w następujących obszarach prawa handlowego:

 • Prawo upadłościowe – reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach upadłościowych (np. zgłoszenie wierzytelności, zgromadzenia wierzycieli)
 • Doradztwo dla przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych


PRAWO UMÓW 


 • Przygotowanie projektów umów,  negocjacje i wdrożenie umów
 • Doradztwo prawne w trakcie wykonywania umów
 • Przygotowywanie i wprowadzanie do obrotu ogólnych warunków sprzedaży towarów lub świadczenia usług


SPORY SĄDOWE 


Reprezentacja klientów przed:

 • Sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach gospodarczych i cywilnych; w tym również w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych
 • Sądami polubownymi, stałymi i powołanymi ad hoc
 • Sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Sądami powszechnymi w sprawach karnych gospodarczych


PRAWO ADMINISTRACYJNE 


 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • Reprezentacja przed organami jednostek samorządu terytorialnego
 • Reprezentacja przed organami szczególnymi
 • Reprezentacja przed sądami administracyjnymi


NIERUCHOMOŚCI


 • Badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • Reprywatyzacja nieruchomości („odzyskiwanie” praw dawnych właścicieli oraz prowadzenie postępowań odszkodowawczych)
 • Obrót nieruchomościami (pozyskiwanie terenów na cele inwestycyjne)
 • Reprezentacja w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości i zniesienie współwłasności
 • Prowadzenie innych spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami (rozgraniczenia, podziały, aktualizacja opłat rocznych, prawo sąsiedzkie – emisje, roszczenia windykacyjne i negatoryjne)


INWESTYCJE BUDOWLANE (BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I PRZEMYSŁOWE)


 • Kompleksowe wsparcie procesu inwestycyjnego w zakresie obiektów mieszkaniowych i komercyjnych
 • Doradztwo prawne przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych (w tym decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę)
 • Umowy o prace projektowe
 • Umowy z wykonawcami robót budowlanych (w tym w systemie generalnego wykonawstwa)
 • Opracowywanie prospektów deweloperskich
 • Umowy sprzedaży  obiektów i lokali (mamy doświadczenie przy obsłudze w zakresie dużych projektów deweloperskich (m.in. osiedla mieszkaniowego dla ponad 3.000 mieszkańców)


KONCESJE, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PPP


 • Analiza prawna zgodności ofert z zamówieniami (SIWZ)
 • Przygotowanie środków prawnych (odwołania, skargi)
 • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami
 • Pomoc w postępowaniu o uzyskanie koncesji na budowę lub usługę
 • Realizacja projektów w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego (doradztwo, negocjacje, tworzenie dokumentów)
 • Reprezentacja w sporach na tle partnerstwa publiczno – prywatnego


DORADZTWO DLA BRANŻY TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) 


 • Przygotowywanie i negocjowanie umów przewozowych, spedycyjnych i logistycznych
 • Negocjowanie umów najmu i dzierżawy
 • Redagowanie regulaminów i ogólnych warunków świadczenia usług
 • Reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • Redagowanie oraz negocjowanie umów związanych z zapewnieniem infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług, w szczególności obiektów magazynowych
 • Doradztwo w zakresie budowy magazynów / centrów logistyki


OCHRONA ŚRODOWISKA


 • Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami (w tym recyklingiem i odzyskiem – gospodarką obiegu zamkniętego)
 • Wszelkie aspekty prawne w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach
 • Gospodarka wodno – ściekowa
 • Całościowe doradztwo przy budowie specjalistycznych instalacji (termicznego przekształcania odpadów – ITPOK, innych inwestycji z obszaru tzw. RIPOK)
 • Doradztwo przy instalacjach z zakresu energii odnawialnej (fotowoltaika, biogazownie)
 • Inne szczególne regulacje w zakresie dyrektyw środowiskowych (WEE, opakowaniowa, odpady medyczne, itp.)


PRAWO KONKURENCJI


 • Ocena zgodności praktyk przedsiębiorców z prawem konkurencji
 • Reprezentowanie klientów w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach z zakresu porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej
 • Opracowania zgłoszeń zamiaru koncentracji oraz reprezentowania klientów w toku prowadzonego przez Prezesa UOKIK postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji
 • Reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Apelacyjnym


PRAWO KONSUMENCKIE


 • Opiniowanie umów i wzorców umownych pod kątem zgodności z prawem konsumenckim
 • Reprezentowanie klientów w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach z zakresu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 • Identyfikacja praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów


COMPLIANCE 


 • Doradztwo przy wdrażaniu systemów compliance 
 • Identyfikacja ryzyk związanych z działalnością gospodarczą
 • Szkolenia i warsztaty compliance


DORADZTWO REGULACYJNE


 • Wsparcie na wszystkich etapach procesu legislacyjnego
 • Opracowywanie raportów/stanowisk regulacyjnych
 • Obsługa organizacji przedsiębiorców (izb gospodarczych, związków pracodawców)


PRAWO WETERYNARYJNE


 • Regulacja zagospodarowania niejadalnych produktów
 • Problemy prawne Refood
 • Aspekty prawne funkcjonowania zakładów utylizacyjnych


GOSPODARKA KOMUNALNA


 • Zagadnienia smart city
 • System sterowania ruchem
 • Ekologiczne oświetlenia


BRANŻE 


Kancelaria doradza przedsiębiorcom z następujących branż:

 • Gospodarka odpadami, w tym odpadami opakowaniowymi i medycznymi
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Nieruchomości
 • Budownictwo mieszkaniowe
 • Budownictwo przemysłowe
 • Logistyka kontraktowa (magazynowa)
 • Logistyka portowa
 • Transport towarów
 • Gospodarka komunalna
 • Energetyka odnawialna
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne
 • Usługi informatyczne / IT
 • Zarządzanie dokumentami i informacjami©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski