PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

AKTUALNOŚCIZasady wypełniania dokumentacji ofertowej w zamówieniach publicznych

Kolejny precedens i ogromny sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą! Nasza Kancelaria miała zaszczyt reprezentować przystępującego po stronie zamawiającego w postępowaniu wszczętym na skutek odwołania złożonego przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona. Przedmiot sporu dotyczył tego, jak kwalifikować sytuację, w której wykonawca nie zamieszcza w formularzu ofertowym wszystkich informacji związanych z ceną ze względu na uznanie, że wynikają one z innych danych „jednostkowych” wskazanych w formularzu ofertowym. KIO oddaliła odwołanie w całości, w pełni popierając argumentację naszej Kancelarii – stwierdzając m. in., że:

  1. wniosek, zgodnie z którym zamawiający wymaga uzupełnienia wszystkich pozycji w formularzu ofertowym, powstaje po weryfikacji nie tylko treści formularza ofertowego, lecz całości dokumentacji postępowania,
  2. zamawiający nie mógł samodzielnie poprawić formularza ofertowego, ponieważ tego rodzaju działanie prowadziłoby do wewnętrznej sprzeczności oferty odwołującego.

KIO stwierdziła, że liczne dowody odwołującego stanowią wiedzę powszechnie znaną i pozostają bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Podkreśliła, że w toku rozprawy pełnomocnicy odwołującego przyznali, że dla realizacji umowy konieczne jest ustalenie jednej ceny – oraz nie sprostano „wskazaniu jednoznacznej metody uzupełnienia oferty”. Uznała, że odwołujący nie zachował należytej staranności przy wypełnianiu dokumentacji ofertowej, a wdrożenie działań zgodnie z jego żądaniem prowadziłoby do nieczytelności umowy i sprzeczności jej postanowień ze sztuką formułowania kontraktów.

Wyrok może być niezwykle istotny dla dalszej praktyki zamówień publicznych – w szczególności w zakresie zagadnień dotyczących zasad wypełniania dokumentacji postępowania oraz kształtowania ceny.

Tekst dotyczy wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 stycznia 2021 r. o sygn. akt: KIO 3404/20.
©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski